<span class="caps">PNG</span> - 9.3 ko <span class="caps">PNG</span> - 5.6 ko <span class="caps">JPEG</span> - 164.4 ko <span class="caps">JPEG</span> - 27.4 ko <span class="caps">PNG</span> - 49.5 ko <span class="caps">PNG</span> - 44.6 ko <span class="caps">JPEG</span> - 8 ko